Project Description

งานเปลี่ยนท่อคอนโดผาสุขเพลส

ผาสุขเพลส อารีย์สัมพันธ์ 3 อารีย์สัมพันธ์ 3 พหลโยธิน
ลักษณะงานที่ทำ

  1. งานเปลี่ยนท่อน้ำ วัสดุเป็นเหล็กกัลวาไนท์ อย่างหนาสีฟ้า