Project Description

งานอุทกภัยปี 54 คลอง 5,6


เพื่อบรรเทาอุทกภัยและเร่งระบายน้ำออกจากคลอง5 คลอง6 ของโครงการชลประทาน ช่วงอุทกภัยปี 2554
ลักษณะงานที่ทำ

  1. งานเชื่อมท่อคอลั่ม , ประกอบหน้าจาน
  2. งานติดตั้ง submersible pump
  3. งานติดตั้งสายไฟและตู้ควบคุมมอเตอร์ ปั๊ม