Project Description

งานอุทกภัยปี 54 คลองหกวา


เพื่อบรรเทาอุทกภัยและเร่งระบายน้ำออกจากคลองหกวา ของโครงการชลประทาน ช่วงอุทกภัยปี 2554
ลักษณะงานที่ทำ

  1. งานเชื่อมท่อคอลั่ม , ประกอบหน้าจาน
  2. งานติดตั้ง submersible pump
  3. งานติดตั้งสายไฟและตู้ควบคุมมอเตอร์ ปั๊ม