Project Description

งานติดตั้งระบบกรองน้ำจากแม่น้ำป่าสัก คลังสินค้าภาชี

งานติดตั้งระบบกรองน้ำจากแม่น้ำป่าสัก คลังสินค้าภาชีสำหรับใช้ในโรงงาน เพื่อกรองน้ำแม่น้ำ กรองสี กลิ่น ขุ่น
ลักษณะงานที่ทำ

  1. ติดตั้งถังกรองน้ำแม่น้ำ กรองสี กลิ่น ขุ่น ขนาด 10000 ลิตร/ชม
  2. ติดตั้งระบบปั๊ม ท่อ วาล์ว