Project Description

งานทำระบบบำบัดน้ำเสียบางปูแฟคทอรีแลนด์


ภายในบ่อบำบัดน้ำเสีย Factory Land Bangpoo จ.สมุทรปราการ
ลักษณะงานที่ทำ

  1. งานเชื่อมท่อเหล็กกัลวาไนท์ขนาด 500 mm
  2. งานติดตั้ง submersible pump 4 เครื่อง
  3. งานติดตั้งสายไฟและตู้ควบคุมมอเตอร์ ปั๊ม
  4. งานติดตั้งหัว diffuser สำหรับจ่ายอากาศ
  5. งานติดตั้ง ท่อ PVC