Project Description

ออกแบบและติดตั้งระบบปั๊มโรงงานไทยแอโรว์ จ.สมุทรปราการ

งานออกแบบและติดตั้งระบบบูสเตอร์ปั๊มและทรานส์เฟอร์ปั๊มโรงงานไทยแอโรว์ จ.สมุทรปราการ
ลักษณะงานที่ทำ

  1. ออกแบบ คำนวน เลือกปั๊ม ท่อ วาล์ว ให้เหมาะสม
  2. ติดตั้ง ท่อ วาล์ว
  3. ติดตั้งระบบบูสเตอร์ปั๊ม
  4. ติดตั้งระบบทรานส์เฟอร์ปั๊ม
  5. รื้อถอนถังเชมเปญสูง 25 เมตร