Project Description

งานซ่อมบูสเตอร์ปั๊มคอนโด สุขุมวิท15

งานซ่อมบูสเตอร์ปั๊มคอนโด สุขุมวิท15 ใช้สำหรับอาคารคอนโด 14 ชั้น
ลักษณะงานที่ทำ

  1. เปลี่ยนถังไดอะแฟรม 500 ลิตร
  2. ปรับตั้งค่า Pressure Switch