เอกสาร ภ.พ.20-เพชรวารี

เอกสาร ภ.พ.20-เพชรวารี

หจก เพชรวารี เอ็นจิเนียริ่ง ตั้งอยู่ที่ 223/392 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560