ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรวารี เอ็นจิเนียริ่ง ( Pechvaree Engineering Limited Partnership ) เป็นผู้เชี่ยวชาญงานระบบระบายน้ำท่วม ระบบชลประทาน จากประสบการณ์ในการเป็นนายช่างของกรมชลประทานมานานกว่า 15 ปี ทำให้เราเชี่ยวชาญระบบเครื่องสูบน้ำ ระบบท่อคอลั่ม ระบบไฟฟ้าและตู้ ควบคุมปั๊ม เป็นอย่างดี

      โดยการรวมตัวของทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ และมีอุดมการณ์มุ่งมั่นในทิศทางเดียวกันคือ “สร้างทีมงานอาชีพรับเหมางานก่อสร้าง งานระบบเครื่องกล ไฟฟ้า ประกอบอาคาร” เพื่อตอบสนองธุรกิจงานก่อสร้าง โดยทาง หจก เพชรวารี เอ็นจิเนียริ่ง ตั้งอยู่ที่ 223/392 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

ด้วยประสบการณ์และความรับผิดชอบในงาน ทำให้ลูกค้าไว้วางใจให้ หจก เพชรวารี เอ็นจิเนียริ่ง ดำเนินดูแลระบบเครื่องสูบน้ำ ติดตั้งระบบท่อน้ำ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาปั๊มน้ำ

       ปัจจุบัน หจก เพชรวารี เอ็นจิเนียริ่ง กำลังก้าวสู่ธุรกิจงานก่อสร้างและงานระบบอย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างงานก่อสร้าง งานระบบเครื่องกล งานระบบไฟฟ้า ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า บนพื้นฐานงานวิศวกรรม โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า กลุ่มห้างสรรพสินค้า โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียนนานาชาติ โดยมุ้งเน้นที่จะสร้างงานให้เป็นที่ยอมรับของธุรกิจ ในด้านนี้ต่อไปในอนาคต