งานติดตั้งปั๊มระบายน้ำฝน การเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

งานคลองด่าน จ.สมุทรปราการ

งานติดตั้งปั๊ม คลองด่าน จ.สมุทรปราการ

งานติดตั้งปั๊มชลประทานสถานีสูบน้ำชลหารพิจิตร1

เพิ่มความสามารถในการระบายน้ำ